Regulamin serwisu internetowego medream.edu.pl
Dzień dobry! 

Medream to marka, za którą stoi Paulina Rodziewicz-Ropiak i jej wieloletnie doświadczenia w zakresie edukacji. Za pośrednictwem serwisu medream.edu.pl możesz dokonać zakupu kursów wideo, notatek i innych materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, postępowaniu reklamacyjnym, przetwarzaniu danych osobowych.  

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@medream.edu.pl. 

Pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów edukacyjnych! 

Zespół MEDREAM 

 

§ 1 DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) E-zapłata – zapłata ceny lub wynagrodzenia za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym, 
4) PNPK - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; PNPK jest również Kupującym,
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://medream.edu.pl/regulamin/,  
6Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://medream.edu.pl,  
7SprzedawcaPaulina Rodziewicz-Ropiak i Norbert Ropiak-Rodziewicz, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Medream Paulina Rodziewicz-Ropiak Norbert Ropiak-Rodziewicz s.c.”, ul. Armii Krajowej 3/103, 10-072 Olsztyn, NIP: 7393972197,
8) Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z treści lub usług cyfrowych.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści lub usług cyfrowych oraz usług tradycyjnych (np. konsultacje, warsztaty), świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. 

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

1) dostęp do Internetu, 
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

4. Do korzystania z treści lub usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 

1) dostęp do Internetu, 
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
7) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści lub usług cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści lub usługi cyfrowej w Serwisie. 

6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.  

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie. 

8. Wszystkie ceny lub kwoty wynagrodzenia podane w Serwisie mają charakter brutto. 

9. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną lub wynagrodzeniem według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych lub informacje zawarte w Serwisie. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

10. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny lub wynagrodzenia Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie lub wynagrodzeniu zamieszcza również informację o najniższej cenie lub wynagrodzeniu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych, umowy o świadczenie usług tradycyjnych lub umowy mieszanej łączącej w sobie elementy umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych i umowy o świadczenie usług tradycyjnych

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto użytkownika w Serwisie albo złoży zamówienie (które prowadzi automatycznie do założenia konta jako niezbędnego do dostarczenia treści lub usług cyfrowych), Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Serwisie. Kupujący loguje się do konta użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez złożenie zamówienia, które samo w sobie prowadzi do założenia konta z uwagi na jego niezbędność do dostarczenia kupowanych treści lub usług cyfrowych lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. 

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. 

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych, umowy o świadczenie usług tradycyjnych oraz umowy mieszane zawierane za pośrednictwem Serwisu.  

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. 

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@medream.edu.pl. 

10. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

 

§ 4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Serwisu, treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Serwisu oraz materiały przekazywane podczas Szkoleń lub Spotkań stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  

 

§ 5 ZAWIERANIE UMOWY 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie składane jest jako gość, doprowadzi ono automatycznie do założenia konta użytkownika, które jest niezbędne by móc następnie uzyskać dostęp do zamówionych treści lub usług cyfrowych.  

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Serwisie. Kupujący może założyć konto poprzez złożenie zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. 

3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.  

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści lub usług cyfrowych, lub usług tradycyjnych, lub pakietów obejmujących zarówno treści lub usługi cyfrowej, jak usługi tradycyjne. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.  

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych, umowy o świadczenie usług tradycyjnych lub umowy mieszanej łączącej w sobie elementy umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych lub umowy o świadczenie usług tradycyjnych – w zależności od przedmiotu zamówienia. 

6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.  Po upływie tego terminu, Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z zakupu i anulować złożone zamówienie.

 § 6 PRZEDSPRZEDAŻ 

1.     Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych treści lub usług cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować przedsprzedaż.

2.     Treści lub usługi cyfrowe objęte przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu dostępne w przedsprzedaży. W opisie takich treści lub usług cyfrowych Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty treści lub usługi cyfrowe najprawdopodobniej będą dostarczane. 

3.     Na potrzeby zawierania umów w ramach przedsprzedaży postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w przygotowaniu treści lub usług cyfrowych. Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.

5.     W przypadku, gdyby sprzedaż nie była możliwa na warunkach przewidzianych w przedsprzedaży, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.

6.       Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia treści lub usług cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży, może zrezygnować z zakupu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach przedsprzedaży.

§ 7 PŁATNOŚĆ 

1. Dostępne opcje płatności w Serwisie: przelew bankowy albo płatność elektroniczna. 

2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności      tpay.com - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

3. Każda płatność dokumentowana jest fakturą doręczaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty ceny lub wynagrodzenia, w całości lub części, poprzez e-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania e-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.

§ 8 TREŚCI CYFROWE 

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

2. Sprzedawca dostarcza Kupującemu treści cyfrowe nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju treści cyfrowej, którą nabył Kupujący.      

3. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto użytkownika w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego      czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Kupujący może przedłużyć dostęp do kursu z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej na zasadach obowiązujących w chwili przedłużania dostępu, które zaprezentowane są w opisie dostępnych w danej chwili opcji przedłużenia widocznych z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej.  

5. W przypadku wybranych kursów on-line, Sprzedawca może przewidywać opcję wykupywania przez Kupującego dostępu do poszczególnych modułów kursu. W takiej sytuacji, Kupujący może w każdej chwili dokupić dostęp do kolejnych modułów z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej na zasadach obowiązujących w chwili dokupywania dostępu, które zaprezentowane są w opisie dostępnych w danej chwili modułów widocznych z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej. 

6. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych treści cyfrowych poprzez konto użytkownika na platformie kursowej, zakazane jest:

1) dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,

2) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do treści cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,

3) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

4) podejmowanie prób pobierania teści cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,

5) wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,

6) korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

7. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z treści cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do treści cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do treści cyfrowych nie stanowi naruszenia umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia umowy.

8. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie treści cyfrowych w trakcie trwania umowy, z wyjątkiem treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie treści cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

1) zmiany w treściach cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie treści cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie treści cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;

2) zmiany w treściach cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;

3) Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;

4) jeżeli zmiana w treściach cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do treści cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

5) cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w treściach cyfrowych lub poinformowania o zmianach w treściach cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania treści cyfrowych zgodnych z umową w stanie niezmienionym.

9. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi treściami cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie treści Cyfrowych zgodnych z umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej treści cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia treści cyfrowych, nie stanowi naruszenia umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia umowy.

10. Sprzedawca dostarcza treści cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia treści cyfrowej i nie zapewnia aktualizacji po dniu dostarczenia treści cyfrowej — chyba że w opisie treści cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że treść cyfrowa obejmuje także aktualizacje w późniejszym terminie.

§ 9 USŁUGI 

1. Usługi tradycyjne świadczone są zgodnie z opisem danej usługi zawartym w Serwisie.  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z daną usługą, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.  

2. Jeżeli usługa tradycyjna dotyczy szkolenia lub warsztatu stacjonarnego, zwanego dalej „Szkoleniem”, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie odbywania się Szkolenia. Kupujący ponosi koszty związane z dotarciem do miejsca odbywania się Szkolenia.  

3. Jeżeli usługa dotyczy szkolenia, konsultacji lub innego spotkania on-line, określanych dalej łącznie jako „Spotkania”, Kupujący zobowiązany jest połączyć się z pokojem webinarowym pod linkiem udostępnionym mu w tym celu przez Sprzedawcę w terminie odbywania się Spotkania.   

4. Szkolenia lub Spotkania mogą mieć charakter jednorazowy albo cykliczny.  

5. Szkolenia lub Spotkania wchodzące w skład różnego rodzaju pakietów treści lub usług cyfrowych i usług tradycyjnych sprzedawanych łącznie za pośrednictwem Serwisu odbywają się według harmonogramów ustalanych przez Sprzedawcę pod kątem zapewnienia uczestnikom możliwie najlepszych efektów edukacyjnych.  

6. Niewzięcie udziału w Szkoleniu lub Spotkaniu przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy na podstawie art. 27 lub 38a ustawy o prawach konsumenta albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy  za udział w Szkoleniu lub Spotkaniu – wynagrodzenie należne jest Sprzedawcy za samą gotowość do przeprowadzenia Szkolenia lub Spotkania i za zapewnienie możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu lub Spotkaniu przez Kupującego. 

7. Sprzedawca zobowiązany jest świadczyć usługi tradycyjne z należytą starannością.

§ 10 SPOŁECZNOŚĆ 

1. Kupujący, który dokonał za pośrednictwem Serwisu zakupu kursu praktycznego lub teoretycznego w całości lub jego pojedynczych modułów, uzyskuje dostęp do funkcji Społeczność, która to funkcja stanowi usługę cyfrową. Do zmian w zakresie tej usługi cyfrowej stosuje się odpowiednio § 8 ust. 8 Regulaminu.      

2. Funkcja Społeczność umożliwia wszystkim Kupującym mającym dostęp do tej funkcji zadawanie pytań związanych z treściami przedstawianymi w ramach kursów, odpowiadanie na pytania zadawane przez innych Kupujących oraz ocenianie przydatności odpowiedzi pozostawionych przez innych Kupujących.   

3. Pytania oraz odpowiedzi publikowane przez Kupującego widoczne są dla wszystkich Kupujących posiadających dostęp do funkcji Społeczność. 

4. Pytania oraz odpowiedzi publikowane przez Kupującego mogą podlegać moderacji przez Sprzedawcę, w szczególności ze względów merytorycznych, językowych, kultury wypowiedzi, obyczajowych. Moderacja może polegać na zmodyfikowaniu treści pytania lub odpowiedzi, lub na usunięciu zapytania lub odpowiedzi. W przypadku zmodyfikowania treści pytania lub odpowiedzi, fakt przeprowadzonej moderacji odnotowywany jest bezpośrednio w treści pytania lub odpowiedzi. W przypadku usunięcia zapytania lub odpowiedzi, Kupujący zostaje o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyjaśnieniem przyczyn usunięcia pytania lub odpowiedzi.  

5. Zakazane jest publikowanie pytań lub odpowiedzi zawierających treści bezprawne, naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, obraźliwe lub marketingowe. Takie pytania lub odpowiedzi mogą być usuwane bez powiadamiania Kupującego. 

6. Kupujący, który uporczywie (więcej niż trzykrotnie) publikuje pytania lub odpowiedzi wymagające moderacji, może zostać tymczasowo lub permanentnie pozbawiony możliwości korzystania z funkcji Społeczność, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. Sprzedawca może wprowadzać ograniczenia w zakresie ilości publikowanych pytań lub odpowiedzi przez jednego Kupującego. Szczegóły w zakresie tych ograniczeń prezentowane są na bieżąco w Serwisie. 

8. Sprzedawca może wprowadzać mechanizm uprzedniej akceptacji pytania lub odpowiedzi w stosunku do określonej liczby pierwszych pytań lub odpowiedzi danego Kupującego. W takiej sytuacji, pytanie lub odpowiedź dodane przez Kupującego publikowane są w Serwisie po akceptacji Sprzedawcy Szczegóły w zakresie mechanizmu uprzedniej akceptacji prezentowane są na bieżąco w Serwisie. 

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że treść opublikowana przez innego Kupującego ma charakter bezprawny, w szczególności narusza cudze prawa (np. prawa autorskie), dobra lub interesy, może zgłosić ten fakt Sprzedawcy, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@medream.edu.pl.  

10. W ramach funkcji Społeczność Sprzedawca zapewnia również wsparcie eksperta, który:

1)  weryfikuje treści publikowane przez Kupujących pod względem merytorycznym, zgodności z przepisami prawa i Regulaminem,

2) odpowiada na pytania Kupujących, zgodnie z posiadaną wiedzą,

3) wyciąga wnioski z prowadzonych dyskusji i dodaje własne wpisy w celu wywołania dalszych dyskusji, 

4) kataloguje i oznacza zweryfikowane wpisy zgodnie z systemem i wytycznymi przyjętymi przez Sprzedawcę.

11. Ekspert dokłada wszelkich starań, żeby publikowane treści były wolne od błędów, niemniej z uwagi na naturalną ewolucję wiedzy z zakresu biologii oraz zmienne wymogi maturalne, Sprzedawca nie gwarantuje, że wszystkie publikowane treści będą w 100% odpowiadać tym wymogom. 

12. Ekspert dokłada wszelkich starań, żeby odpowiadać na zadawane przez Kupujących pytania na bieżąco, zachowując przy tym prawo do określenia priorytetu poszczególnych pytań w zależności od ich przydatności w nauce. 

13. Deklarowany czas odpowiedzi na pytanie uznane przez Eksperta za przydatne w nauce wynosi do 3 dni roboczych w okresie od września do maja. W pozostałych miesiącach okres ten może być dłuższy.

§ 11 STATYSTYKI I RANKING 

1. Kupujący, który dokonał za pośrednictwem Serwisu zakupu kursu praktycznego lub teoretycznego w całości lub jego pojedynczych modułów, uzyskuje dostęp do funkcji Statystyki i Ranking. 

2. Funkcja Statystyki i Ranking analizuje postęp Kupującego w ramach danego kursu na podstawie informacji takich jak obejrzane filmy, odpowiedzi na pytania społeczności, rozwiązane testy oraz tworzy ranking Kupujących w ramach danego kursu. Szczegóły związane z kryteriami rankingowymi prezentowane są na bieżąco w Serwisie. W razie wątpliwości co do kryteriów rankingowych, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@medream.edu.pl.  

3. Ranking nie jest dostępny publicznie. Kupujący widzi jedynie swoją pozycję w rankingu na tle innych Kupujących, ale nie jest w stanie uzyskać dostępu do danych osobowych innych Kupujących.  

4. Kupujący, który znajduje się najwyżej w rankingu po zakończeniu kursu ma możliwość wzięcia udziału w indywidualnej lekcji on-line z osobą prowadzącą kurs.   

  

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK w odniesieniu do umów: 

1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, 

2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://medream.edu.pl/files/resources/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.  

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.  

 

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Rękojmia za wady treści lub usług cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

2.     Do umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność treści lub usług cyfrowych z umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

3.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność treści lub usług cyfrowych z umową. Zgodność treści lub usług cyfrowych z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

4.     W przypadku treści lub usług cyfrowych:

1)    dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści lub usług cyfrowych z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

2)    dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści lub usług cyfrowych z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

5.       W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza treści lub usługi cyfrowe w sposób ciągły, treści lub usługi cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z umową.

§ 14 DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ

1.     Jeżeli treści lub usługi cyfrowe są niezgodne z umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową.

2.     Jeżeli doprowadzenie treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową.

3.     Sprzedawca doprowadza treści lub usługi cyfrowe do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4.       Koszty doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

§ 15 OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Jeżeli treści lub usługi cyfrowe są niezgodne z umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową;

2)    Sprzedawca nie doprowadził treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową;

3)    brak zgodności treści lub usług cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treści lub usługi cyfrowe do zgodności z umową;

4)    brak zgodności treści lub usług cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 14 ust. 1;

5)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści lub usług cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2.     Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści lub usług cyfrowych niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści lub usług cyfrowych zgodnych z umową. Jeżeli treści lub usługi cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treści lub usługi cyfrowe pozostawały niezgodne z umową.

3.     Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu ceny.

4.     Konsument lub PNPK nie może odstąpić od umowy, jeżeli treści lub usługi cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści lub usług cyfrowych z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści lub usług cyfrowych z umową jest istotny.

§ 16 ROZLICZENIE Z KONSUMENTEM

1.     W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od umowy:

1)    w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność treści lub usług cyfrowych z umową;

2)    w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę treści lub usług cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,

- do rozliczeń pomiędzy stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treściom lub usługom cyfrowym niezgodnym z umową albo treściom lub usługom cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treści lub usługi cyfrowe były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.

3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 17 ZWROT TREŚCI UŻYTKOWNIKA

1.     Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

1)    są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;

2)    dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z treści cyfrowych;

3)    zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

4)    zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2.       Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępnia takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z treści cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3).

                                               

§ 18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.  

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://medream.edu.pl/polityka-prywatnosci. 

 

§ 19 OPINIE

1.     Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy oraz treściach lub usługach cyfrowych i usługach tradycyjnych sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2.     Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zakupie treści lub usługi cyfrowej, lub usługi tradycyjnej.

3.     Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4.     Zakazane jest zamieszczanie opinii:

1)    bez uprzedniego skorzystania z Serwisu;

2)    na temat treści lub usług cyfrowych, lub usług tradycyjnych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,

3)    wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)    naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

5)    przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny treści lub usług cyfrowych, lub usług tradycyjnych.

5.     Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z treści lub usługi cyfrowej, lub usługi tradycyjnej lub nabyli je nabyli. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

6.     W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§ 20 REKLAMACJE

1.     Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność treści lub usług cyfrowych z umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania usługi tradycyjnej, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://medream.edu.pl/files/resources/Formularz-reklamacyjny.pdf.

2.     Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@medream.edu.pl.

3.     Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4.     Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

 

§ 21 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

  

§ 22 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Sprzedawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Kupujący, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.

4. Do umów o świadczenie usług tradycyjnych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

5. Do umów dotyczących treści cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

6. W przypadku umów dotyczących treści lub usług cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do treści lub usług cyfrowych lub korzystanie z nich.

7. W przypadku umów dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną usługą informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.

8. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.  

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.04.2023

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronie: medream.edu.pl/regulaminy-archiwalne 

 

Logowanie / Rejestracja

Wpisz swój adres e-mail:

Nie masz jeszcze konta?

Wystarczy że wpiszesz swój adres email powyżej.

Możesz też użyć swojego konta społecznościowego.


Zaloguj przez Facebook

Witaj

Wpisz swoje hasło:

Dołącz do nas

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zakup materiałów z biologii.
Wierzymy, że kursy Pauliny pomogą Ci w nauce i pomyślnym zdaniu egzaminów :)
Mimo, że sklep był przygotowany na bardzo dużą liczbę kupujących to zainteresowanie kursami było tak duże, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie zamówienia zostały złożone poprawnie natomiast z powodu dużego obciążenia sklep wystawił niektóre faktury z błędem.
Nie musisz się tym przejmować ponieważ nie wymaga to od Ciebie żadnych dodatkowych dopłat. Natomiast zależy nam na przejrzystości i w związku z tym w przesyłamy fakturę korygującą i prosimy o potwierdzenie ich odebrania przez kliknięcie poniższego przycisku:

Wprowadziliśmy zmiany w regulaminie i polityce prywatności