Regulamin serwisu internetowego medream.edu.plDzień dobry! 

Medream to marka, za którą stoi Paulina Rodziewicz i jej wieloletnie doświadczenia w zakresie edukacji. Za pośrednictwem serwisu medream.edu.pl możesz dokonać zakupu kursów wideo, notatek i innych materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej. 

 Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, postępowaniu reklamacyjnym, przetwarzaniu danych osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@medream.edu.pl. 

 

Pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów edukacyjnych! 

Zespół MEDREAM 

 

§ 1 DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) Kupujący  osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 

2) Konsument  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym, 

3) POCK - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym, 

4) Regulamin  niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://medream.edu.pl/regulamin/, 

5) Serwis  serwis internetowy dostępny pod adresem https://medream.edu.pl, 

6) Sprzedawca – Paulina Rodziewicz i Norbert Ropiak, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Medream Paulina Rodziewicz Norbert Ropiak s.c.”, ul. Armii Krajowej 3/103, 10-072 Olsztyn, NIP: 7393972197.

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych oraz usług, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. 

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 

1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice), 

5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), 

6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer), 

7) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Serwisie. 

6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie. 

8. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto. 

 

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, umowy o świadczenie usług lub umowy mieszanej łączącej w sobie elementy umowy o dostarczenie treści cyfrowych i umowy o świadczenie usług. 

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto użytkownika w Serwisie albo złoży zamówienie (które prowadzi automatycznie do założenia konta jako niezbędnego do uzyskania dostępu do kupowanych treści cyfrowych), Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Serwisie. Kupujący loguje się do konta użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez złożenie zamówienia, które samo w sobie prowadzi do założenia konta z uwagi na jego niezbędność do dostarczenia kupowanych treści cyfrowych lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. 

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. 

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych, umowy o świadczenie usług oraz umowy mieszane zawierane za pośrednictwem Serwisu. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. 

9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@medream.edu.pl. 

10. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

 

§ 4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Serwisu, treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Serwisu oraz materiały przekazywane podczas Szkoleń lub Spotkań stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§ 5 ZAWIERANIE UMOWY 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie składane jest jako gość, doprowadzi ono automatycznie do założenia konta użytkownika, które jest niezbędne by móc następnie uzyskać dostęp do zamówionych treści cyfrowych. 

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Serwisie. Kupujący może założyć konto poprzez złożenie zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. 

3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu. 

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, umowy o świadczenie usług lub umowy mieszanej łączącej w sobie elementy umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług  w zależności od przedmiotu zamówienia. 

6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 

 

§ 6 PŁATNOŚĆ 

1. Dostępne opcje płatności w Serwisie: przelew bankowy albo płatność elektroniczna. 

2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności Przelewy24.pl, tj. PayPro SA (PayPro)  podmiot świadczący usługę na rzecz użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

 

§ 7 TREŚCI CYFROWE 

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. 

2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.Kupujący może przedłużyć dostęp do kursu z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej na zasadach obowiązujących w chwili przedłużania dostępu, które zaprezentowane są w opisie dostępnych w danej chwili opcji przedłużenia widocznych z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej.  

4. W przypadku wybranych kursów on-line, Sprzedawca może przewidywać opcję wykupywania przez Kupującego dostępu do poszczególnych modułów kursu. W takiej sytuacji, Kupujący może w każdej chwili dokupić dostęp do kolejnych modułów z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej na zasadach obowiązujących w chwili dokupywania dostępu, które zaprezentowane są w opisie dostępnych w danej chwili modułów widocznych z poziomu konta użytkownika w ramach platformy kursowej. 

5. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 

1)korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 

2)nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, 

3)nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

6. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Kupujący otrzyma komunikat z pouczeniem. W razie uporczywego (więcej niż trzykrotnie) korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy kursowej. Kupujący może zakwestionować stwierdzone przez Sprzedawcę niedozwolone korzystanie z platformy kursowej, wysyłając stosowne wyjaśnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator wyjaśni z Kupującym sytuację w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości Kupującego.  

 

§ 8 USŁUGI 

1. Usługi świadczone są zgodnie z opisem danej usługi zawartym w Serwisie. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z daną usługą, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia. 

2. Jeżeli usługa dotyczy szkolenia lub warsztatu stacjonarnego, zwanego dalej Szkoleniem, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie odbywania się Szkolenia. Kupujący ponosi koszty związane z dotarciem do miejsca odbywania się Szkolenia. 

3. Jeżeli usługa dotyczy szkolenia, konsultacji lub innego spotkania on-line, określanych dalej łącznie jako Spotkania, Kupujący zobowiązany jest połączyć się z pokojem webinarowym pod linkiem udostępnionym mu w tym celu przez Sprzedawcę w terminie odbywania się Spotkania.   

4. Szkolenia lub Spotkania mogą mieć charakter jednorazowy albo cykliczny. 

5. Szkolenia lub Spotkania wchodzące w skład różnego rodzaju pakietów treści cyfrowych i usług sprzedawanych łącznie za pośrednictwem Serwisu odbywają się według harmonogramów ustalanych przez Sprzedawcę pod kątem zapewnienia uczestnikom możliwie najlepszych efektów edukacyjnych. 

6. Niewzięcie udziału w Szkoleniu lub Spotkaniu przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy na podstawie art. 27 lub 38a ustawy o prawach konsumenta albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w Szkoleniu lub Spotkaniu  wynagrodzenie należne jest Sprzedawcy za samą gotowość do przeprowadzenia Szkolenia lub Spotkania i za zapewnienie możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu lub Spotkaniu przez Kupującego. 

 

§ 9 SPOŁECZNOŚĆ 

1. Kupujący, który dokonał za pośrednictwem Serwisu zakupu kursu praktycznego lub teoretycznego w całości lub jego pojedynczych modułów, uzyskuje dostęp do funkcji Społeczność  

2. Funkcja Społeczność umożliwia wszystkim Kupującym mającym dostęp do tej funkcji zadawanie pytań związanych z treściami przedstawianymi w ramach kursów, odpowiadanie na pytania zadawane przez innych Kupujących oraz ocenianie przydatności odpowiedzi pozostawionych przez innych Kupujących.   

3. Pytania oraz odpowiedzi publikowane przez Kupującego widoczne są dla wszystkich Kupujących posiadających dostęp do funkcji Społeczność. 

4. Pytania oraz odpowiedzi publikowane przez Kupującego mogą podlegać moderacji przez Sprzedawcę, w szczególności ze względów merytorycznych, językowych, kultury wypowiedzi, obyczajowych. Moderacja może polegać na zmodyfikowaniu treści pytania lub odpowiedzi, lub na usunięciu zapytania lub odpowiedzi. W przypadku zmodyfikowania treści pytania lub odpowiedzi, fakt przeprowadzonej moderacji odnotowywany jest bezpośrednio w treści pytania lub odpowiedzi. W przypadku usunięcia zapytania lub odpowiedzi, Kupujący zostaje o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyjaśnieniem przyczyn usunięcia pytania lub odpowiedzi.  

5. Zakazane jest publikowanie pytań lub odpowiedzi zawierających treści bezprawne, naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, obraźliwe lub marketingowe. Takie pytania lub odpowiedzi mogą być usuwane bez powiadamiania Kupującego. 

6. Kupujący, który uporczywie (więcej niż trzykrotnie) publikuje pytania lub odpowiedzi wymagające moderacji, może zostać tymczasowo lub permanentnie pozbawiony możliwości korzystania z funkcji Społeczność, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. Sprzedawca może wprowadzać ograniczenia w zakresie ilości publikowanych pytań lub odpowiedzi przez jednego Kupującego. Szczegóły w zakresie tych ograniczeń prezentowane są na bieżąco w Serwisie. 

8. Sprzedawca może wprowadzać mechanizm uprzedniej akceptacji pytania lub odpowiedzi w stosunku do określonej liczby pierwszych pytań lub odpowiedzi danego Kupującego. W takiej sytuacji, pytanie lub odpowiedź dodane przez Kupującego publikowane są w Serwisie po akceptacji Sprzedawcy Szczegóły w zakresie mechanizmu uprzedniej akceptacji prezentowane są na bieżąco w Serwisie. 

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że treść opublikowana przez innego Kupującego ma charakter bezprawny, w szczególności narusza cudze prawa (np. prawa autorskie), dobra lub interesy, może zgłosić ten fakt Sprzedawcy, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@medream.edu.pl 

10. W ramach funkcji Społeczność Sprzedawca zapewnia również wsparcie eksperta, który:
1)  weryfikuje treści publikowane przez Kupujących pod względem merytorycznym, zgodności z przepisami prawa i Regulaminem,
2) odpowiada na pytania Kupujących, zgodnie z posiadaną wiedzą,
3) wyciąga wnioski z prowadzonych dyskusji i dodaje własne wpisy w celu wywołania dalszych dyskusji, 
4) kataloguje i oznacza zweryfikowane wpisy zgodnie z systemem i wytycznymi przyjętymi przez Sprzedawcę.

11. Ekspert dokłada wszelkich starań, żeby publikowane treści były wolne od błędów, niemniej z uwagi na naturalną ewolucję wiedzy z zakresu biologii oraz zmienne wymogi maturalne, Sprzedawca nie gwarantuje, że wszystkie publikowane treści będą w 100% odpowiadać tym wymogom. 

12. Ekspert dokłada wszelkich starań, żeby odpowiadać na zadawane przez Kupujących pytania na bieżąco, zachowując przy tym prawo do określenia priorytetu poszczególnych pytań w zależności od ich przydatności w nauce. 

13. Deklarowany czas odpowiedzi na pytanie uznane przez Eksperta za przydatne w nauce wynosi do 3 dni roboczych w okresie od września do maja. W pozostałych miesiącach okres ten może być dłuższy.

  

§ 10 STATYSTYKI I RANKING 

1. Kupujący, który dokonał za pośrednictwem Serwisu zakupu kursu praktycznego lub teoretycznego w całości lub jego pojedynczych modułów, uzyskuje dostęp do funkcji Statystyki i Ranking. 

2. Funkcja Statystyki i Ranking analizuje postęp Kupującego w ramach danego kursu na podstawie informacji takich jak obejrzane filmy, odpowiedzi na pytania społeczności, rozwiązane testy oraz tworzy ranking Kupujących w ramach danego kursu. Szczegóły związane z kryteriami rankingowymi prezentowane są na bieżąco w Serwisie. W razie wątpliwości co do kryteriów rankingowych, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@medream.edu.pl 

3. Ranking nie jest dostępny publicznie. Kupujący widzi jedynie swoją pozycję w rankingu na tle innych Kupujących, ale nie jest w stanie uzyskać dostępu do danych osobowych innych Kupujących.  

4. Kupujący, który znajduje się najwyżej w rankingu po zakończeniu kursu ma możliwość wzięcia udziału w indywidualnej lekcji on-line z osobą prowadzącą kurs.   

  

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub POCK w odniesieniu do umów: 

1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, 

2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://medream.edu.pl/files/resources/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

 

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK treść cyfrową wolną od wad lub wykonać usługę w sposób należyty. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub POCK, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty. 

3. Jeżeli Konsument lub POCK stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanie usługi, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

4. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści przekazywane w ramach produktów fizycznych, treści cyfrowych lub realizacji usługi nie stanowią indywidualnego doradztwa ani poradnictwa świadczonego na rzecz Kupującego, a mają jedynie charakter edukacyjny lub szkoleniowy. 

5. Konsument lub POCK może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://medream.edu.pl/files/resources/Formularz-reklamacyjny.pdf jednak nie jest to obowiązkowe. 

6. Konsument lub POCK może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta lub POCK reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości ceny lub innych należności otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z umową. Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania do Konsumenta ani POCK. 

 

§ 13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

1)zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

2)realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

3)obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

4)obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

5)wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego. 

4. Dane osobowe Kupującego przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy o dostarczenie treści cyfrowych, a w zakresie danych zawartych w dokumentacji księgowej  do czasu upływu terminu, przed który przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentacją księgową. 

5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera. 

7. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://medream.edu.pl/polityka-prywatnosci. 

 

§ 14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

  

§ 15 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Sprzedawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Kupujący, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany przepisów prawa, zmiany biznesowe, zmiany technologiczne. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie wraz z określeniem ich daty wejścia w życie. Po pierwszym zalogowaniu do konta użytkownika po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, Kupujący proszony jest o akceptację Regulaminu w zmienionym brzmieniu. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu, Kupujący może usunąć konto użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2022r. 

6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronie: medream.edu.pl/regulaminy-archiwalne 


Logowanie / Rejestracja

Wpisz swój adres e-mail:

Nie masz jeszcze konta?

Wystarczy że wpiszesz swój adres email powyżej.

Możesz też użyć swojego konta społecznościowego.


Zaloguj przez Facebook

Witaj

Wpisz swoje hasło:

Dołącz do nas

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zakup materiałów z biologii.
Wierzymy, że kursy Pauliny pomogą Ci w nauce i pomyślnym zdaniu egzaminów :)
Mimo, że sklep był przygotowany na bardzo dużą liczbę kupujących to zainteresowanie kursami było tak duże, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie zamówienia zostały złożone poprawnie natomiast z powodu dużego obciążenia sklep wystawił niektóre faktury z błędem.
Nie musisz się tym przejmować ponieważ nie wymaga to od Ciebie żadnych dodatkowych dopłat. Natomiast zależy nam na przejrzystości i w związku z tym w przesyłamy fakturę korygującą i prosimy o potwierdzenie ich odebrania przez kliknięcie poniższego przycisku: